هاست لینوکس حرفه ای

200 مگابایت

فضا 200MB
پهنای باند 7GB
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
کنترل پنل سیپنل

300 مگابایت

فضا 300MB
پهنای باند 10GB
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
کنترل پنل سیپنل

400 مگابایت

فضا 400MB
پهنای باند 12GB
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
کنترل پنل سیپنل

500 مگابایت

فضا 500MB
پهنای باند 14GB
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
کنترل پنل سیپنل

600 مگابایت

فضا 600MB
پهنای باند 16GB
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
کنترل پنل سیپنل

700 مگابایت

فضا 700MB
پهنای باند 18GB
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
کنترل پنل سیپنل

800 مگابایت

فضا 800MB
پهنای باند 20GB
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
کنترل پنل سیپنل

900 مگابایت

فضا 900MB
پهنای باند 25GB
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
کنترل پنل سیپنل

1 گیگابایت

فضا 1GB
پهنای باند 30GB
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
کنترل پنل سیپنل

2 گیگابایت

فضا 2GB
پهنای باند 60GB
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
کنترل پنل سیپنل

3 گیگابایت

فضا 3GB
پهنای باند 70GB
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
کنترل پنل سیپنل

5 گیگابایت

فضا 5GB
پهنای باند 100GB
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
کنترل پنل سیپنل